Főoldal


Szeretettel köszöntjük az Újfehértói Református Egyházközség weboldalán! Isten áldását kérjük életére.

Alkalmaink: Minden vasárnap és weed card ünnepnap de. fél 11-től és du. 3-tól istentisztelet a templomban. Az imaházban 3/4 9-kor. Szerdán 5-től bibliaóra, szombaton 11-től konfirmációi előkészítés, két hetente pénteken 5-től nőszövetségi alkalmak, vasárnap 4-től énekkari próbák a gyülekezeti teremben. Imádságos, segítő szeretettel várjuk!

Napi Ige

„Így gyülekezett össze együttesen, egy emberként minden izráeli férfi a város alá.”
(Bír 20,1–28)

1 Izráel fiai valamennyien kivonultak, és összegyülekezett az Úrhoz Micpába egy emberként az egész közösség, Dántól Beérsebáig, meg Gileád földjéről is. 2 Az egész népnek, Izráel valamennyi törzsének a vezetői előálltak Isten népének a gyülekezetében, amelyben négyszázezer kardforgató gyalogos volt. 3 Meghallották a benjáminiak is, hogy Izráel fiai fölvonultak Micpába. Izráel fiai ekkor azt mondták: Beszéljétek el, hogyan történt ez a gaztett! 4 Megszólalt a lévita, a megölt asszony férje, és ezt mondta: Bementem a benjámini Gibeába, én és a másodfeleségem, hogy megszálljak ott éjszakára. 5 A gibeai polgárok azonban rám támadtak, és éjjel körülvették miattam a házat. Engem akartak meggyilkolni, aztán másodfeleségemmel erőszakoskodtak úgy, hogy belehalt. 6 Ezért fogtam a másodfeleségemet, földaraboltam, és szétküldtem Izráel örökségének egész területére, mert fajtalan és gyalázatos dolgot követtek el Izráelben. 7 Ti mindnyájan Izráel fiai vagytok, tartsatok tehát nyomban tanácsot ebben az ügyben! 8 Erre az egész nép egy emberként felállt, és azt mondta: Senki se menjen sátrába, és senki se térjen haza! 9 Mert most ez a teendőnk Gibea dolgában: sorsot vetünk ellene. 10 Megbízunk tíz embert száz közül, százat ezer közül, ezret tízezer közül Izráel mindegyik törzséből, hogy szerezzenek útravalót a hadinépnek. Azután megtámadjuk a benjámini Gibeát, és elbánunk vele, amiatt a gyalázatos dolog miatt, amelyet elkövetett Izráelben. 11 Így gyülekezett össze együttesen, egy emberként minden izráeli férfi a város alá. 12 Izráel törzsei embereket küldtek Benjámin egész törzsébe ezzel az üzenettel: Micsoda gaztett történt tinálatok! 13 Most azért adjátok ki azokat az elvetemült gibeai férfiakat, hogy megöljük őket, és így takarítsuk ki a gonoszt Izráelből! De a benjáminiak nem akartak hallgatni Izráel fiainak, testvéreiknek a szavára. 14 A benjáminiak összegyűltek városaikból Gibeába, hogy fölvegyék a harcot Izráel fiaival. 15 Azon a napon huszonhatezer kardforgató embert számoltak össze a benjáminiak a városokból, Gibea lakosain kívül, ahonnan hétszáz válogatott embert számoltak össze. 16 Ebből az egész hadinépből hétszáz válogatott ember balkezes volt. Ezek mindnyájan hajszálpontosan tudtak parittyázni, sohasem hibáztak. 17 Az izráeli férfiakat is összeszámolták: Benjáminon kívül négyszázezer kardforgató embert, csupa harcedzett férfit. 18 Azután elindultak Izráel fiai, elmentek Bételbe, és ezt kérdezték Istentől: Ki vonuljon föl közülünk elsőnek, hogy megütközzék a benjáminiakkal? Az Úr ezt felelte: Először Júda! 19 Másnap reggel elindultak tehát Izráel fiai, és tábort ütöttek Gibeával szemben. 20 Kivonultak az izráeli férfiak, hogy megütközzenek Benjáminnal, és csatarendbe álltak velük szemben az izráeli férfiak Gibeánál. 21 A benjáminiak is kivonultak Gibeából, és leterítettek azon a napon huszonkétezer izráeli embert. 22 Akkor a nép, az izráeliek összeszedték erejüket, és újra csatarendbe álltak azon a helyen, ahol az első napon sorakoztak föl. 23 Fölmentek ugyanis Izráel fiai, és sírtak az Úr színe előtt egész estig, és ezt kérdezték az Úrtól: Harcba szálljak-e újból a testvéremmel, Benjáminnal? Az Úr azt felelte: Vonuljatok föl ellene! 24 Amikor Izráel fiai a második napon a benjáminiak ellen indultak, 25 kivonult ellenük Benjámin Gibeából a második napon is, és leterítettek Izráel fiai közül újabb tizennyolcezer embert, akik a kardforgatásban mind jártasak voltak. 26 Ekkor elvonultak Izráel fiai mindnyájan, az egész nép; elmentek Bételbe, és ott ültek sírva az Úr színe előtt. Böjtöltek azon a napon egész estig, és égőáldozatokat meg békeáldozatokat mutattak be az Úr színe előtt. 27 És megkérdezték Izráel fiai az Urat, mert abban az időben ott volt az Isten szövetségének a ládája, 28 és Fineás, Áron fiának, Eleázárnak a fia szolgált előtte abban az időben. Ezt kérdezték: Kivonuljak-e még egyszer harcolni a testvérem, Benjámin ellen, vagy abbahagyjam? Az Úr azt felelte: Vonuljatok föl, mert holnap a kezetekbe adom!

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. Izráel a lévita mellett, Benjámin törzse a vétkes, de megtámadott városa, Gibea mellett vonult harcba. A történet rámutat arra, hogy még az Isten által támogatott harcaink sem feltétlenül folyamatos győzelmekből állnak, de a vereségek, az alulmaradás nem tántoríthat el az Istentől kapott feladat végrehajtásától.

RÉ 133 MRÉ 133

A Szentírás vándorútja az Újfehértói Református Egyházközségben
2017. július 29.
A reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából elindult Vándorbiblia 2017. július 27-én megérkezett Újfehértóra. 
Felemelő ünnepi istentiszteleten fogaduk a Geszterédi gyülekezet küldöttségét Molnár Csilla és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Az igehirdetés szolgálatát Dancsó Zoltán lelkipásztor végezte az 1. zsoltár alapján. Molnár Csilla lelkipásztor meleg köszöntő szavai után örömmel énekelte a gyülekezet a reformátori alapelveket felsoroló új éneket: Solus Kristus, Sola Scriptura…
alt
Az egyházkerület körlevelét Váradi Sándorné presbiter, intézményvezető olvasta fel. A kijelölt igeszakaszokat pedig gyülekezetünk lelkes tagjai, hitoktatók, pedagógusok, presbiterek. Áhítatos, megható csendben hallgattuk az Igéket az 51. és az 52. Zsoltárból, valamint a Róma 14: 1-12 alapján. Az igéket olvasták: Karsainé Incze Gizella, Szitás Istvánné, Sónyák Lászlóné, Baracsiné Lakatos Margit, Takács Valéria, Koláné Kónya https://essayhelp-now.com Magdolna, Pappné Tóth Ilona, Szabó Ottília, Inczéné Bányai Etelka, Pataki Sándorné és Baracsi István lelkipásztor. Imádságokkal szolgált: ifj. Baracsi István és Baracsi Áron. Éneket tanított: Karsai György presbiter és felesége Karsainé Incze Gizella. Az istentisztelet végén nagy lelkesedéssel írták be a jelenlévő gyülekezet tagjai neveiket a Bibliát kísérő könyvbe.
alt
Összetartozásunk szent megtapasztalása lehetett ez az alaklom egyházkerületünk 414 gyülekezetében. Legyünk ne csupán terheket, hanem Bibliát, Igét hordozó emberekké! Jézus Krisztus mondja: „Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Máté 11:30.
Baracsi István
lelkipásztor

Reformáció 500 Újfehértón

2017. február 26-án és március 5-én mutatták be az újfehértói református gyülekezet tagjai Tóth-Máthé Miklós az Én, Károli Gáspár című monodrámájának pódiumjátékká alakított változatát.

A sikeres bemutató után jóleső érzéssel tekintenek vissza arra a több hónapos munkára, ami az előadást megelőzte.

2016 tavaszán esett szó először arról, hogy a gyülekezet készüljön valamivel a Reformáció 500 éves évfordulójára.

Kocsisné Vízi Margit drámapedagógus gondolatában született meg az ötlet, hogy rendhagyó módon egy kulturális eseményben, egy színelőadásban valósuljon meg mindez. Az elgondolás Tóth-Máthé Miklós egyháztörténeti drámáira koncentrálódott. Az ötletgazda így ezeknek a drámáknak az ízlelgetésével töltötte a nyarat, míg augusztus végére az „Én, Károli Gáspár” című monodrámára jutott a választás. Egyértelművé vált azonban, hogy a leírt műfajban a darab nem valósítható meg gyülekezeti szinten, hiszen ott a címszereplő egyedül meséli el élete utolsó szakaszának történetét. Így engedélyt kérve a szerzőtől a mű többszereplős pódiumjátékká lett átírva. A szerző nagy örömmel adta áldását e munkánkra, amit követően szeptemberben megszületett a forgatókönyv, és elkezdődhetett a szereplők kiválasztása.

alt

Baracsi István a gyülekezet lelkipásztora korábban már több kutatást is végzett, és dolgozatot, publikációt is írt Károli életéről és munkásságáról. Így ő kapott felkérést arra, hogy a bibliafordító reformátor kései utódjaként játssza el a címszerepet. Talán ekkor dőlt el a vállalkozás sikere. Nála ékesszólóbban és hitelesebben senki nem tudta volna eljátszani Károli szerepét.

A többi szereplő megtalálása nehezebben ment, de mindenképpen a gyülekezet tagjaiban gondolkodva kívánták ezt megtenni. Az alkalmi társulat megalakulva, nagy lelkesedéssel és az ügy iránti alázattal kezdett a próbákhoz októberben.

alt

A jelmezeket Pataki Sándorné Erzsike, a gyülekezet tagja hihetetlen ügyességgel és kreativitással varrta meg, aki előzőleg behatóan tanulmányozta a XVI. századi viseleteket.

A szereplőcsoport tagjai:

Károli Gáspár, gönci prédikátor: Nagytiszteletű Baracsi István

Mágóchy Gáspár, földbirtokos: Tóth Attila

Császári kapitány: Kovács Attila

Báthory István, országbíró: Pataki Sándor

Czeglédi János, vizsolyi, és Thury Mátyás szántói prédikátor: Csonka József

Névtelen prédikátor: Papp László

Borka asszony, dajka: Kocsisné Vízi Margit

Szőcs Anna, későbbi feleség: Baracsiné Lakatos Margit

Manskovit Bálint, tipográfus: Fazekas János

Hírnökök: ifj. Baracsi István és Baracsi Áron

Virágénekeket énekelt: Horváth Anikó

A gyülekezet énekkara, vezényelt, és az énekeket válogatta: Csonka József, egyetemi hallgató

Orgonán kísért: Horváth József

Menet közben lett egyértelművé, hogy a mű bemutatásához jobb helyszínt a templomnál nem találhatnak. Már a főpróbának szánt első bemutatón igen szép gyülekezet mellett a testvérfelekezetek tagjai is jelen voltak. Dr. Gaál Sándor esperes is szavaiban méltó megemlékezésnek nevezte a nagy évfordulóhoz.

A második előadáson jelen volt a mű szerzője, Tóth-Máthé Miklós is, és D. Dr.Csohány János ny. egyháztörténész professzor úr is.

alt

Érezve Isten áldását, az ünneplő közösség felállva, szűnni nem akaró tapssal köszönte meg az előadást. A szerző is örömmel nyugtázta, hogy nagy alázattal, a mű iránti hűséggel és mégis egy új formában, megragadó módon került bemutatásra a darab. Jó szívvel ajánlotta művének bemutatását ebben a feldolgozásban is!

A nézőket sikerült visszaröpíteni a prewritten essays XVI. századba, hogy átélhessék az első magyar nyelvű teljes bibliafordítás megszületésének minden gyötrelmét és gyönyörűségét. Nem csak fordítóként, de esendő magánemberként is megjelenítve Károli Gáspár alakját.

alt

Baracsi István lelkipásztor vállalta ebben a munkában a legnagyobb feladatot, és töretlen hittel, nagyszerű képességeivel maradandó élményt tudott nyújtani. Isten áldása legyen az ő, és kedves családja életén, hisz felesége és ikerfiai is részt vállaltak ebből nagyszerű küldetésből.

A rendező számára ajándékozott legújabb kiadású Károli Biblia pedig méltó ajándék lett ez előadás emlékeként. Illessen köszönet minden közreműködőt.

Kocsisné Vízi Margit
drámapedagógus

Gyülekezetünk a facebook-on:

Református Gyülekezet

Református Óvodánk a facebook-on:

Református Óvoda

Református Iskolának a facebook-on:

Református Iskola

 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe, a reformáció 500. évfordulójához közeledve a reformáció honlapját: http://reformacio.ma/

 

 Konfirmációi csoportkép 2017