Főoldal


Szeretettel köszöntjük az Újfehértói Református Egyházközség weboldalán! Isten áldását kérjük életére.

Alkalmaink: Minden vasárnap és weed card ünnepnap de. fél 11-től és du. 3-tól istentisztelet a templomban. Az imaházban 3/4 9-kor. Szerdán 5-től bibliaóra, szombaton 11-től konfirmációi előkészítés, két hetente pénteken 5-től nőszövetségi alkalmak, vasárnap 4-től énekkari próbák a gyülekezeti teremben. Imádságos, segítő szeretettel várjuk!

Napi Ige

„...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat...”
(2Krón 34)

1 Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. 2 Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ősatyjának, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. 3 Uralkodása nyolcadik évében, már ifjúkorában elkezdte keresni ősatyjának, Dávidnak az Istenét. Tizenkettedik évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, az Aséra-szobroktól, a faragott és öntött bálványoktól. 4 Lerombolták az ő jelenlétében a Baalok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, az Aséra-szobrokat, a faragott és öntött bálványokat összetörette, porrá zúzatta, és szétszóratta azoknak a sírjain, akik áldoztak nekik. 5 Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. 6 Manassé, Efraim és Simeon városaiban is, egészen Naftáliig, azoknak a romjain körös-körül 7 leromboltatta az oltárokat és az Aséra-szobrokat, összetörette a bálványokat, porrá zúzatta azokat, és minden tömjénező oltárt darabokra vágatott Izráel egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. 8 Uralkodásának a tizennyolcadik évében az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Acaljá fiát, Maaszéjá városparancsnokot meg Jóáh főtanácsost, Jóáház fiát, hogy javítsák ki Istenének, az Úrnak a házát. 9 Ezek elmentek Hilkijjá főpaphoz, és átadták neki az Isten házában összegyűjtött pénzt, amelyet az ajtót őrző léviták gyűjtöttek össze Manassé és Efraim lakóitól, az Izráelben megmaradtaktól, továbbá a Júdából és Benjáminból valóktól, meg Jeruzsálem lakóitól. 10 És átadták azt a munkavezetőknek, akik az Úr házához voltak kirendelve, azok pedig továbbadták az Úr házában dolgozó munkásoknak, hogy állítsák helyre és javítsák ki a templomot. 11 Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faragott köveket és faanyagot a gerendázathoz és a helyiségek beburkolásához, mert Júda királyai hagyták elkorhadni azokat. 12 Az emberek hűségesen végezték a munkát. Merárí fiai közül Jahat és Óbadjá léviták, a kehátiak közül pedig Zekarjá és Mesullám voltak a felügyelőik, ők irányították őket. A különféle hangszerekhez értő léviták pedig 13 a teherhordók élén álltak, és irányították valamennyi munkást mindenféle munkában. Léviták voltak az írnokok, a felügyelők és a kapuőrök is. 14 Amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijjá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. 15 Ekkor megszólalt Hilkijjá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak: Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában! És odaadta Hilkijjá a könyvet Sáfánnak. 16 Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: Elvégezték a te szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. 17 Összeszedték az Úr házában található pénzt, és odaadták a felügyelőknek meg a munkásoknak. 18 Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijjá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. 19 Amikor a király meghallotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. 20 Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijjának és Ahíkámnak, Sáfán fiának, Abdónnak, Míká fiának meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének: 21 Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám meg az Izráelben és Júdában megmaradtakra nézve! Mert nagyon megharagudhatott ránk az Úr, mivel nem tartották meg elődeink az Úr igéjét, és nem tették meg mindazt, ami ebben a könyvben meg van írva. 22 Hilkijjá és a király küldöttei tehát elmentek Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tokhat fiának, Haszrá unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. 23 Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: 24 Ezt mondja az Úr: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat az átkokat, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. 25 Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért áradt ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. 26 De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene azokról az igékről, amelyeket hallottál: 27 Mivel megrendültél, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról; mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak – így szól az Úr. 28 Gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira elhozok! És megvitték a választ a királynak. 29 A király ekkor összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. 30 Azután fölment a király az Úr házába meg minden júdai férfi és Jeruzsálem lakói, a papok és a léviták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. 31 Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. 32 Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benjáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. 33 Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izráel fiainak valamennyi tartományából, és minden Izráelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól.

Minden tisztulási folyamat, reform úgy kezdődik, hogy az ember először megtisztítja az adott dolgot az oda nem illőtől, hogy helyébe majd odakerülhessen, ami fontos. Jósiás király „...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat..." (7), és megtisztította Jeruzsálemet. A megtalált törvénykönyvnek így méltó helye lett a megtisztított templomban. Így történik az életünkkel is, ha az igét megtisztított életünk középpontjába akarjuk helyezni!

RÉ 265 MRÉ 397

A Szentírás vándorútja az Újfehértói Református Egyházközségben
2017. július 29.
A reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából elindult Vándorbiblia 2017. július 27-én megérkezett Újfehértóra. 
Felemelő ünnepi istentiszteleten fogaduk a Geszterédi gyülekezet küldöttségét Molnár Csilla és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Az igehirdetés szolgálatát Dancsó Zoltán lelkipásztor végezte az 1. zsoltár alapján. Molnár Csilla lelkipásztor meleg köszöntő szavai után örömmel énekelte a gyülekezet a reformátori alapelveket felsoroló új éneket: Solus Kristus, Sola Scriptura…
alt
Az egyházkerület körlevelét Váradi Sándorné presbiter, intézményvezető olvasta fel. A kijelölt igeszakaszokat pedig gyülekezetünk lelkes tagjai, hitoktatók, pedagógusok, presbiterek. Áhítatos, megható csendben hallgattuk az Igéket az 51. és az 52. Zsoltárból, valamint a Róma 14: 1-12 alapján. Az igéket olvasták: Karsainé Incze Gizella, Szitás Istvánné, Sónyák Lászlóné, Baracsiné Lakatos Margit, Takács Valéria, Koláné Kónya https://essayhelp-now.com Magdolna, Pappné Tóth Ilona, Szabó Ottília, Inczéné Bányai Etelka, Pataki Sándorné és Baracsi István lelkipásztor. Imádságokkal szolgált: ifj. Baracsi István és Baracsi Áron. Éneket tanított: Karsai György presbiter és felesége Karsainé Incze Gizella. Az istentisztelet végén nagy lelkesedéssel írták be a jelenlévő gyülekezet tagjai neveiket a Bibliát kísérő könyvbe.
alt
Összetartozásunk szent megtapasztalása lehetett ez az alaklom egyházkerületünk 414 gyülekezetében. Legyünk ne csupán terheket, hanem Bibliát, Igét hordozó emberekké! Jézus Krisztus mondja: „Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Máté 11:30.
Baracsi István
lelkipásztor

Reformáció 500 Újfehértón

2017. február 26-án és március 5-én mutatták be az újfehértói református gyülekezet tagjai Tóth-Máthé Miklós az Én, Károli Gáspár című monodrámájának pódiumjátékká alakított változatát.

A sikeres bemutató után jóleső érzéssel tekintenek vissza arra a több hónapos munkára, ami az előadást megelőzte.

2016 tavaszán esett szó először arról, hogy a gyülekezet készüljön valamivel a Reformáció 500 éves évfordulójára.

Kocsisné Vízi Margit drámapedagógus gondolatában született meg az ötlet, hogy rendhagyó módon egy kulturális eseményben, egy színelőadásban valósuljon meg mindez. Az elgondolás Tóth-Máthé Miklós egyháztörténeti drámáira koncentrálódott. Az ötletgazda így ezeknek a drámáknak az ízlelgetésével töltötte a nyarat, míg augusztus végére az „Én, Károli Gáspár” című monodrámára jutott a választás. Egyértelművé vált azonban, hogy a leírt műfajban a darab nem valósítható meg gyülekezeti szinten, hiszen ott a címszereplő egyedül meséli el élete utolsó szakaszának történetét. Így engedélyt kérve a szerzőtől a mű többszereplős pódiumjátékká lett átírva. A szerző nagy örömmel adta áldását e munkánkra, amit követően szeptemberben megszületett a forgatókönyv, és elkezdődhetett a szereplők kiválasztása.

alt

Baracsi István a gyülekezet lelkipásztora korábban már több kutatást is végzett, és dolgozatot, publikációt is írt Károli életéről és munkásságáról. Így ő kapott felkérést arra, hogy a bibliafordító reformátor kései utódjaként játssza el a címszerepet. Talán ekkor dőlt el a vállalkozás sikere. Nála ékesszólóbban és hitelesebben senki nem tudta volna eljátszani Károli szerepét.

A többi szereplő megtalálása nehezebben ment, de mindenképpen a gyülekezet tagjaiban gondolkodva kívánták ezt megtenni. Az alkalmi társulat megalakulva, nagy lelkesedéssel és az ügy iránti alázattal kezdett a próbákhoz októberben.

alt

A jelmezeket Pataki Sándorné Erzsike, a gyülekezet tagja hihetetlen ügyességgel és kreativitással varrta meg, aki előzőleg behatóan tanulmányozta a XVI. századi viseleteket.

A szereplőcsoport tagjai:

Károli Gáspár, gönci prédikátor: Nagytiszteletű Baracsi István

Mágóchy Gáspár, földbirtokos: Tóth Attila

Császári kapitány: Kovács Attila

Báthory István, országbíró: Pataki Sándor

Czeglédi János, vizsolyi, és Thury Mátyás szántói prédikátor: Csonka József

Névtelen prédikátor: Papp László

Borka asszony, dajka: Kocsisné Vízi Margit

Szőcs Anna, későbbi feleség: Baracsiné Lakatos Margit

Manskovit Bálint, tipográfus: Fazekas János

Hírnökök: ifj. Baracsi István és Baracsi Áron

Virágénekeket énekelt: Horváth Anikó

A gyülekezet énekkara, vezényelt, és az énekeket válogatta: Csonka József, egyetemi hallgató

Orgonán kísért: Horváth József

Menet közben lett egyértelművé, hogy a mű bemutatásához jobb helyszínt a templomnál nem találhatnak. Már a főpróbának szánt első bemutatón igen szép gyülekezet mellett a testvérfelekezetek tagjai is jelen voltak. Dr. Gaál Sándor esperes is szavaiban méltó megemlékezésnek nevezte a nagy évfordulóhoz.

A második előadáson jelen volt a mű szerzője, Tóth-Máthé Miklós is, és D. Dr.Csohány János ny. egyháztörténész professzor úr is.

alt

Érezve Isten áldását, az ünneplő közösség felállva, szűnni nem akaró tapssal köszönte meg az előadást. A szerző is örömmel nyugtázta, hogy nagy alázattal, a mű iránti hűséggel és mégis egy új formában, megragadó módon került bemutatásra a darab. Jó szívvel ajánlotta művének bemutatását ebben a feldolgozásban is!

A nézőket sikerült visszaröpíteni a prewritten essays XVI. századba, hogy átélhessék az első magyar nyelvű teljes bibliafordítás megszületésének minden gyötrelmét és gyönyörűségét. Nem csak fordítóként, de esendő magánemberként is megjelenítve Károli Gáspár alakját.

alt

Baracsi István lelkipásztor vállalta ebben a munkában a legnagyobb feladatot, és töretlen hittel, nagyszerű képességeivel maradandó élményt tudott nyújtani. Isten áldása legyen az ő, és kedves családja életén, hisz felesége és ikerfiai is részt vállaltak ebből nagyszerű küldetésből.

A rendező számára ajándékozott legújabb kiadású Károli Biblia pedig méltó ajándék lett ez előadás emlékeként. Illessen köszönet minden közreműködőt.

Kocsisné Vízi Margit
drámapedagógus

Gyülekezetünk a facebook-on:

Református Gyülekezet

Református Óvodánk a facebook-on:

Református Óvoda

Református Iskolának a facebook-on:

Református Iskola

 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe, a reformáció 500. évfordulójához közeledve a reformáció honlapját: http://reformacio.ma/

 

 Konfirmációi csoportkép 2017